Законодательная база

ЗАКОНОДАВСТВО

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють в Україні правовідносини про:
- дорожній рух;
- порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами,
систематизовані за ієрархією субєктів нормотворення

1. Міжнародні (та повязані з ними) документи:

1.   “Конвенция о дорожном движении”, Вена, 08.11.1968; діє з: 21.05.1977 (рус.)
- Convention on Road Traffic, Vienna, 08 11.1968 (англ.)
скачать

1.1.  “Конвенция о дорожных знаках и сигналах, Вена, 08.11.1968 (діє з: 06.06.1978)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_902

1.2.  Status Convention on Road Traffic, Vienna, 08.11.1968
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI...

1.3.  Пояснительный Меморандум (обоснование предлагаемых поправок)
скачать

1.4.  Указ Президії Верховної Ради УРСР, від 25.04.1974 N 2614-VIII “Про ратифікацію Конвенції про шляховий рух”
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/UP742614.html

2.    “Конвенция о дорожном движении, Женева, 19.09.1949 (рус.);
http://abdtp.ru/dtp3/info_catalog/norm_prav/00_Mezhdunarodnye_dokumenty/...

- Convention on Road Traffic, Geneva, 19.09.1949 (англ.)
http://en.wikisource.org/wiki/Geneva_Convention_on_Road_Traffic

2.1. Status Convention on Road Traffic, Geneva, 19.09.1949
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsV.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xi-b...

3.    Сводная таблица статусов Конвенций о дорожном движении (рус./англ.)

- Summary Table Status of the Convention on Road Traffic (англ.) подготовлена ТОВ ЄВРОДРАЙВ
скачать

4. Директива 2006/126/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 20.12.2006 про посвідчення водія
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_951

4.1. “Про схвалення розробленого Міністерством внутрішніх справ плану імплементації Директиви 2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 2006 р. про посвідчення водія, що замінює Директиву Ради 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про посвідчення водія”, затверджений розпорядженням КМУ від 18.02.2015, № 114-р
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/114-2015-%D1%80

4.2. План імплементації Директиви 2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 2006 року про посвідчення водія, що замінює Директиву Ради 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 року про посвідчення водія
www.kmu.gov.ua/document/.../Dir_2006_126.pdf

5. Угода (у формі обміну нотами) між Україною і Іспанією про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, затверджена Указом Президента N 865/2010 (865/2010) від 25.08.2010
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/724_025

6.Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін посвідчень водія”, затверджена розпорядженням КМУ від 11.11.2015 N 1180-р
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1180-2015-%D1%80

2. Верховна Рада України:

1. Конституція України, від 28.06.1996
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html

2. Закон України “Про дорожній рух”, від 30.06.1993, N 3353-XII
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3353-12

3. Закон України “Про Національну поліцію”, від 02.07.2015 N 580-VIII
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19

4. Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення, від 07.12.1984, № 8073-X
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html

5. Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001 № 2341-III.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html

6. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003, N 435-IV
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html

7. Закон України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”,
від 01.07.2004, N 1961-IV
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1961-15

8. Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, від 20.11.2012, N 5492-VI (діє з: 06.12.2012)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5492-17

9. Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, від 11.12.2003, N 1382-IV
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15

10. Закон України Про захист персональных даних, від 01.06.2010, № 2297-VI.
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

3. Кабінет Міністрів України:

1. “Правила дорожнього руху”, затверджені постановою КМУ вiд 10.10.2001, № 1306
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF

2. “Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами”, затверджені постановою КМУ від 08.05.1993, № 340 (в редакції постанови КМУ від 20.05.2009, № 511)
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KMP93340.html

3. (діяли з: 28.03.2013 по 15.06.2013)
- Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія;
- “Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія”;
-
“Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься”,
затверджені постановою КМУ від 13.03.2013, N 185 (зупинена постановою КМУ від 12.06.2013, N 415)
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/185-2013-%D0%BF

4. “Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів”, затверджений постановою КМУ від 20.05.2009 № 487
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP090487.html

5. “Типова навчальна програма підготовки та перепідгоговки водіїв транспортних засобів”, затверджена постановою КМУ від 02.03.2010, № 229
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP100229.html

6. “Зразки національних та міжнародного посвідчень водіїв транспортних засобів, затверджені постановою КМУ від 31.01.1992, № 47.
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/47-92-%D0%BF

7. “Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею, затверджена постановою КМУ від 27.01.2010, N 55
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP100055.html

8. “Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання”, затверджений постановою КМУ від 04.06.2007, № 795
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/795-2007-%D0%BF

9. “Правила державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок”, затверджені постановою КМУ вiд 07.09.1998, № 1388
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF

10. “Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів”, затверджений постановою КМУ від 30.01.2012, № 137 (діє з: 05.03.2012)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/137-2012-%D0%BF

11. “Порядок направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду, затверджений постановою КМУ від 17.12.2008 N 1103
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1103-2008-%D0%BF

12. “Порядок обліку дорожньо-транспортних пригод”, затверджений постановою КМУ від 30.06.2005 № 538
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP050538.html

4. Міністерство внутрішніх справ України:

1. “Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень”, затверджена наказом МВС України від 07.12.2009 № 515, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2010 за № 73/17368
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0074-10

2. “Інструкція про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів”, затверджена наказом МВС України від 07.12.2009 № 515, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2010 за № 73/17368
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0073-10

3. “Зразок ЗАЯВИ-АНКЕТИ для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру”, затверджений наказом МВС України 26.11.2014 № 1279, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.12.2014 за № 1586/26363
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1586-14

4. Технічний опис бланка міжнародного посвідчення водія, затверджений наказом МВС України 13.08.2013 N 780, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.09.2013 за N 1526/24058 (діє з 27.09.2013)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1526-13

5. “Інструкція про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них”, затверджена наказом МВС України від 11.08.2010 № 379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.01.2011 за N 123/18861
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0123-11

6. “Порядок здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації”, затверджений наказом МВС України 13.10.2008 N 534, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за N 1107/15798
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1107-08

7. “Інструкція з організації діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України щодо контролю за наявністю у водіїв полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів “Зелена картка” при нагляді за дорожнім рухом”, затверджена наказом МВС України від 29.11.2007, N 451, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12.2007 за N 1339/14606
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE14606.html

8. “Інструкція з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС”, затверджена наказом МВС України від 27.03.2009 N 111, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.06.2009 за N 576/16592
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0576-09

9. “Перелік територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, що утворюються”, затверджений постановою КМУ від 28 10.2015, N 889
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-2015-%D0%BF

10. “Інструкція з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”, затверджена наказом МВС України від 26.02.2009 N 77, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.04.2009 за N 374/16390
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0374-09

11. “Картка обліку дорожньо-транспортних пригод та Інструкція щодо її заповнення”, затверджені наказом МВС України, від 28.12.2005 N 1242, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
14.03.2006 за N 267/12141

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE12141.html

5. Міністерство охорони здоров’я України:

1. Перелік захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами, затверджений наказом МОЗ України від 24.12.1999 N 299, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.01.2000 за N 31/4252 (діє з 31.01.2000)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0031-00

2.Перелік лікарських засобів, які повинні бути у медичних аптечках першої медичної допомоги для пасажирських легкових з кількістю пасажирів до 9 осіб та вантажних транспортних засобів, затверджений наказом МОЗ України від 07.07.1998 № 187, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 липня 1998 р. за N 465/2905
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0465-98

2.1. Аптечка медична автомобільна. Загальні вимоги. ДСТУ 3961-2000 (зміна № 2), затверджений наказом Мінекономрозвитку України, від 11.06.2013 № 622 (чинний з 01.09.2013)

6. Міністерство освіти і науки України

1. “Типовий договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами”, затверджений наказом МОН України від 11.03.2002, N 183, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.04.2002 за N 329/6617
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0329-02

2. Державний стандарт з професії Водій автотранспортних засобів, ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012, затверджений наказом МОН України, від 10.07.2012 N 802
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS18447.html

7. Спільні накази:

1. “Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів”, затверджене наказом МОЗ України, МВС України 31.01.2013 N 65/80, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.02.2013 за N 308/22840 (діє з 12.03.2013)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0308-13

2. “Вимоги до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку, затверджені наказами МВС України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства соціальної політики України, від 05.04.2016 № 255/369/132/344, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.05.2016 за № 672/28802

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0672-16

3. “Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції”, затверджена наказом МВС України, МОЗ України 09.11.2015 № 1452/735, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1413/27858
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15

8. Проекти нормативно-правових актів:

1. Проект Закону України “Про дорожній рух та його безпеку”;
http://www.sai.gov.ua/ua/organizations/26.htm

2. Проект Закону України “Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України”
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54676

Компания ТОВ "ЄВРОДРАЙВ", 2016. Все права защищены.

Перепечатка материалов сайта http://driving-school.kiev.ua допускается только с согласия компании ТОВ "ЄВРОДРАЙВ"
Cсылка на источник (гиперссылка в случае сетевой публикации) обязательна.

 

Автошкола ТОВ "ЄВРОДРАЙВ", 2015.

Все права защищены.

Предостережение:

Официальный сайт автошколы ТОВ "ЄВРОДРАЙВ" содержит ссылки на нормативно-правовые акты, регламентирующие:

дорожное движение;

действующий в Украине порядок выдачи удостоверения водителя и допуск физических лиц к управлению транспортными средствами;

действительные на момент создания сайта, а также необходимые рекомендации и информацию для участников дорожного движения.

Несмотря на то, что во время подготовки сайта автошколой ТОВ "ЄВРОДРАЙВ" предпринимались все меры для предоставления достоверной информации, автошкола ТОВ "ЄВРОДРАЙВ" не несет ответственности за:

- измененные положения законодательства Украины и других стран, которые вступили в силу после создания сайта и не учтены в нем;

- любые случаи нарушения Правил и безопасности дорожного движения и их последствия из-за неправильного понимания и выполнения (или невыполнения) требований нормативных документов;

- совершения ДТП, несчастные случаи и/или травмы, которые могут возникнуть в результате использования сайта.

Перепечатка (в том числе тиражирование) материалов сайта www.driving-school.kiev.ua/ в целом либо тех его частей, которые не являются официальными нормативными документами, допускается только с согласия автошколы ТОВ "ЄВРОДРАЙВ". Cсылка на источник (гиперссылка в случае сетевой публикации) обязательна.

Ответственность за нарушение авторского права преследуется по закону (ст.ст. 50-53 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»; ст. 176 Уголовного кодекса Украины).

(063) 317-61-77
(067) 914-20-36
(066) 194-53-69
(044) 338-93-92

Наша автошкола

ул. Б. Васильковская 57/3
м. Олимпийская
м. Дворец Украина
м. Л.Толского

Email: eurodrive2015@gmail.com

Обратный звонок

Набор в группы:
20 июля 2020
22 июля 2020

27 июля 2020
29 июля 2020
31 июля 2020 
12 августа 2020
14 августа 2020
17 августа 2020

19 августа 2020
20 августа 2020

НАШ ПАРТНЕР otpbank
КРЕДИТ НА ОБУЧЕНИЕ
Автошкола сотрудничает с ОТП Банком в области выдачи кредита на обучение в автошколе, а также покупки б/у авто.
Условия финансирования на обучение с использованием банковской карты ОТП Банка:
Кредитная карта "Мани на кармане легкая" - средства в кошельке без переплат.
Не думайте о комиссии, снимайте наличные и рассчитывайтесь бесплатно.
30000 кредитный лимит, грн.;
55 дней пользования средствами без процентов;
0% комиссия за снятие наличных.
плата за обслуживание и пользование картой - отсутствуют.
https://ru.otpbank.com.ua
тел. 096-806-13-75 Дмитрий Козлов (зам. начальника отдела)