Законодательная база

ЗАКОНОДАВСТВО

Законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють в Україні правовідносини про:
- дорожній рух;
- порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами,
систематизовані за ієрархією суб’єктів нормотворення

1. Міжнародні (та повязані з ними) документи:

1.   “Конвенция о дорожном движении”, Вена, 08.11.1968; діє з: 21.05.1977 (рус.)
- Convention on Road Traffic, Vienna, 08 11.1968 (англ.)

скачать

1.1.  “Конвенция о дорожных знаках и сигналах”, Вена, 08.11.1968 (діє з: 06.06.1978)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_902

1.2.  Status Convention on Road Traffic, Vienna, 08.11.1968
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XI...

1.3.  Пояснительный Меморандум (обоснование предлагаемых поправок)
скачать

1.4.  Указ Президії Верховної Ради УРСР, від 25.04.1974 N 2614-VIII “Про ратифікацію Конвенції про шляховий рух”
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/UP742614.html

2.    “Конвенция о дорожном движении”, Женева, 19.09.1949 (рус.);
http://abdtp.ru/dtp3/info_catalog/norm_prav/00_Mezhdunarodnye_dokumenty/...

- Convention on Road Traffic, Geneva, 19.09.1949 (англ.)
http://en.wikisource.org/wiki/Geneva_Convention_on_Road_Traffic

2.1. Status Convention on Road Traffic, Geneva, 19.09.1949
https://treaties.un.org/pages/ViewDetailsV.aspx?src=treaty&mtdsg_no=xi-b...

3.    Сводная таблица статусов Конвенций о дорожном движении (рус./англ.)

- Summary Table Status of the Convention on Road Traffic (англ.) подготовлена ТОВ “ЄВРОДРАЙВ”
скачать

4. Директива 2006/126/ЄС Європейського Парламенту і Ради від 20.12.2006 про посвідчення водія
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/994_951

4.1. “Про схвалення розробленого Міністерством внутрішніх справ плану імплементації Директиви 2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 2006 р. про посвідчення водія, що замінює Директиву Ради 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 р. про посвідчення водія”, затверджений розпорядженням КМУ від 18.02.2015, № 114-р
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/114-2015-%D1%80

4.2. План імплементації Директиви 2006/126/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20 грудня 2006 року про посвідчення водія, що замінює Директиву Ради 91/439/ЄЕС від 29 липня 1991 року про посвідчення водія
www.kmu.gov.ua/document/.../Dir_2006_126.pdf

5. Угода (у формі обміну нотами) між Україною і Іспанією про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія, затверджена Указом Президента N 865/2010 (865/2010) від 25.08.2010
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/724_025

6. “Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Італійської Республіки про взаємне визнання та обмін посвідчень водія”, затверджена розпорядженням КМУ від 11.11.2015 N 1180-р
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1180-2015-%D1%80

2. Верховна Рада України:

1. Конституція України, від 28.06.1996
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html

2. Закон України “Про дорожній рух”, від 30.06.1993, N 3353-XII
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3353-12

3. Закон України “Про Національну поліцію”, від 02.07.2015 N 580-VIII
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/580-19

4. Кодекс України про адмiнiстративнi правопорушення, від 07.12.1984, № 8073-X
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KD0005.html

5. Кримінальний кодекс України, від 05.04.2001 № 2341-III.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012341.html

6. Цивільний кодекс України, від 16.01.2003, N 435-IV
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html

7. Закон України “Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”,
від 01.07.2004, N 1961-IV
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1961-15

8. Закон України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, від 20.11.2012, N 5492-VI (діє з: 06.12.2012)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5492-17

9. Закон України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, від 11.12.2003, N 1382-IV
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1382-15

10. Закон України “Про захист персональных даних”, від 01.06.2010, № 2297-VI.
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

3. Кабінет Міністрів України:

1. “Правила дорожнього руху”, затверджені постановою КМУ вiд 10.10.2001, № 1306
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1306-2001-%D0%BF

2. “Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами”, затверджені постановою КМУ від 08.05.1993, № 340 (в редакції постанови КМУ від 20.05.2009, № 511)
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KMP93340.html

3. (діяли з: 28.03.2013 по 15.06.2013)
- “Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія”;
- “Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія, що не містить безконтактного електронного носія”;
- “Порядок централізованого оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення посвідчення водія, інформація на безконтактний електронний носій якого не вноситься”,
затверджені постановою КМУ від 13.03.2013, N 185 (зупинена постановою КМУ від 12.06.2013, N 415)
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/185-2013-%D0%BF

4. “Порядок підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів”, затверджений постановою КМУ від 20.05.2009 № 487
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP090487.html

5. “Типова навчальна програма підготовки та перепідгоговки водіїв транспортних засобів”, затверджена постановою КМУ від 02.03.2010, № 229
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP100229.html

6. “Зразки національних та міжнародного посвідчень водіїв транспортних засобів”, затверджені постановою КМУ від 31.01.1992, № 47.
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/47-92-%D0%BF

7. “Таблиця транслітерації українського алфавіту латиницею”, затверджена постановою КМУ від 27.01.2010, N 55
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP100055.html

8. “Перелік платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання”, затверджений постановою КМУ від 04.06.2007, № 795
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/795-2007-%D0%BF

9. “Правила державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок”, затверджені постановою КМУ вiд 07.09.1998, № 1388
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1388-98-%D0%BF

10. “Порядок проведення обов'язкового технічного контролю та обсяги перевірки технічного стану транспортних засобів”, затверджений постановою КМУ від 30.01.2012, № 137 (діє з: 05.03.2012)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/137-2012-%D0%BF

11. “Порядок направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду”, затверджений постановою КМУ від 17.12.2008 N 1103
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1103-2008-%D0%BF

12. “Порядок обліку дорожньо-транспортних пригод”, затверджений постановою КМУ від 30.06.2005 № 538
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP050538.html

4. Міністерство внутрішніх справ України:

1. “Інструкція про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень”, затверджена наказом МВС України від 07.12.2009 № 515, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2010 за № 73/17368
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0074-10

2. “Інструкція про порядок організації та контролю за підготовкою, перепідготовкою та підвищенням кваліфікації водіїв транспортних засобів”, затверджена наказом МВС України від 07.12.2009 № 515, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.01.2010 за № 73/17368
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0073-10

3. “Зразок ЗАЯВИ-АНКЕТИ для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру”, затверджений наказом МВС України 26.11.2014 № 1279, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 10.12.2014 за № 1586/26363
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1586-14

4. “Технічний опис бланка міжнародного посвідчення водія”, затверджений наказом МВС України 13.08.2013 N 780, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.09.2013 за N 1526/24058 (діє з 27.09.2013)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1526-13

5. “Інструкція про порядок здійснення підрозділами Державтоінспекції МВС державної реєстрації, перереєстрації та обліку транспортних засобів, оформлення і видачі реєстраційних документів, номерних знаків на них”, затверджена наказом МВС України від 11.08.2010 № 379, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27.01.2011 за N 123/18861
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0123-11

6. “Порядок здійснення контролю за технічним станом колісних транспортних засобів під час їх експлуатації”, затверджений наказом МВС України 13.10.2008 N 534, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за N 1107/15798
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1107-08

7. “Інструкція з організації діяльності підрозділів Державтоінспекції МВС України щодо контролю за наявністю у водіїв полісів обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та страхових сертифікатів “Зелена картка” при нагляді за дорожнім рухом”, затверджена наказом МВС України від 29.11.2007, N 451, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 03.12.2007 за N 1339/14606
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE14606.html

8. “Інструкція з питань діяльності підрозділів дорожньо-патрульної служби Державтоінспекції МВС”, затверджена наказом МВС України від 27.03.2009 N 111, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 26.06.2009 за N 576/16592
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0576-09

9. “Перелік територіальних органів з надання сервісних послуг МВС, що утворюються”, затверджений постановою КМУ від 28 10.2015, N 889
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-2015-%D0%BF

10. “Інструкція з оформлення працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху”, затверджена наказом МВС України від 26.02.2009 N 77, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.04.2009 за N 374/16390
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0374-09

11. “Картка обліку дорожньо-транспортних пригод та Інструкція щодо її заповнення”, затверджені наказом МВС України, від 28.12.2005 N 1242, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
14.03.2006 за N 267/12141
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE12141.html

5. Міністерство охорони здоров’я України:

1. “Перелік захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами”, затверджений наказом МОЗ України від 24.12.1999 N 299, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.01.2000 за N 31/4252 (діє з 31.01.2000)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0031-00

2. “Перелік лікарських засобів, які повинні бути у медичних аптечках першої медичної допомоги для пасажирських легкових з кількістю пасажирів до 9 осіб та вантажних транспортних засобів”, затверджений наказом МОЗ України від 07.07.1998 № 187, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 липня 1998 р. за N 465/2905
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0465-98

2.1. Аптечка медична автомобільна. Загальні вимоги. ДСТУ 3961-2000 (зміна № 2), затверджений наказом Мінекономрозвитку України, від 11.06.2013 № 622 (чинний з 01.09.2013)

6. Міністерство освіти і науки України

1. “Типовий договір про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами”, затверджений наказом МОН України від 11.03.2002, N 183, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.04.2002 за N 329/6617
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0329-02

2. “Державний стандарт з професії “Водій автотранспортних засобів”, ДСПТО 8322.ОІ.00.60.24-2012, затверджений наказом МОН України, від 10.07.2012 N 802
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/MUS18447.html

7. Спільні накази:

1. “Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів”, затверджене наказом МОЗ України, МВС України 31.01.2013 N 65/80, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22.02.2013 за N 308/22840 (діє з 12.03.2013)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0308-13

2. “Вимоги до закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та кваліфікаційних вимог до спеціалістів, які здійснюють таку підготовку”, затверджені наказами МВС України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства соціальної політики України, від 05.04.2016 № 255/369/132/344, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 04.05.2016 за № 672/28802

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0672-16

3. “Інструкція про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції”, затверджена наказом МВС України, МОЗ України 09.11.2015 № 1452/735, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 11.11.2015 за № 1413/27858
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1413-15

8. Проекти нормативно-правових актів:

1. Проект Закону України “Про дорожній рух та його безпеку”;
http://www.sai.gov.ua/ua/organizations/26.htm

2. Проект Закону України “Про сервісні послуги та сервісні центри Міністерства внутрішніх справ України”
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54676

Компания ТОВ "ЄВРОДРАЙВ", 2016. Все права защищены.

Перепечатка материалов сайта http://driving-school.kiev.ua допускается только с согласия компании ТОВ "ЄВРОДРАЙВ"
Cсылка на источник (гиперссылка в случае сетевой публикации) обязательна.

 

Автошкола ТОВ "ЄВРОДРАЙВ", 2015.

Все права защищены.

Предостережение:

Официальный сайт автошколы ТОВ "ЄВРОДРАЙВ" содержит ссылки на нормативно-правовые акты, регламентирующие:

дорожное движение;

действующий в Украине порядок выдачи удостоверения водителя и допуск физических лиц к управлению транспортными средствами;

действительные на момент создания сайта, а также необходимые рекомендации и информацию для участников дорожного движения.

Несмотря на то, что во время подготовки сайта автошколой ТОВ "ЄВРОДРАЙВ" предпринимались все меры для предоставления достоверной информации, автошкола ТОВ "ЄВРОДРАЙВ" не несет ответственности за:

- измененные положения законодательства Украины и других стран, которые вступили в силу после создания сайта и не учтены в нем;

- любые случаи нарушения Правил и безопасности дорожного движения и их последствия из-за неправильного понимания и выполнения (или невыполнения) требований нормативных документов;

- совершения ДТП, несчастные случаи и/или травмы, которые могут возникнуть в результате использования сайта.

Перепечатка (в том числе тиражирование) материалов сайта www.driving-school.kiev.ua/ в целом либо тех его частей, которые не являются официальными нормативными документами, допускается только с согласия автошколы ТОВ "ЄВРОДРАЙВ". Cсылка на источник (гиперссылка в случае сетевой публикации) обязательна.

Ответственность за нарушение авторского права преследуется по закону (ст.ст. 50-53 Закона Украины «Об авторском праве и смежных правах»; ст. 176 Уголовного кодекса Украины).

(067) 914-20-36
(066) 194-53-69

(093) 765-00-37

 

НАШ АДРЕС:
вул. В. Васильківська 57/3
м. Олімпійська
м. Палац Україна
м. Л.Толстого
Email: 
eurodrive2015@gmail.com

ЗВОРОТНИЙ ДЗВІНОК

НАШ ПАРТНЕР otpbank
КРЕДИТ НА ОБУЧЕНИЕ
Автошкола співпрацює з ОТП Банком в області видачі кредиту на навчання в автошколі, а також покупки б / у авто. Умови фінансування на навчання з використанням банківської картки ОТП Банку: Кредитна карта "Мані на кишені легка" - кошти в гаманці без переплат. Не думайте про комісії, знімайте готівку і розраховуйтесь безкоштовно. 30000 кредитний ліміт, грн .; 55 днів користування засобами без відсотків; 0% комісія за зняття готівки. плата за обслуговування та користування карткою - відсутні. 
тел. 096-806-13-75
Дмитро Козлов
(заст. Начальника відділу)